جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان، جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مسجد سلیمان به ریاست رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری با موضوع ساماندهی محل دفع پسماند، امحا زباله های بیمارستانی و بی خطر سازی زباله های عفونی و تفکیک آنها در فرمانداری برگزار شد.

رضایی فاضل در این جلسه بر لزوم حفظ طبیعت و محیط زیست توسط دستگاه ها تاکید کرد و گفت: بازیافت و تفکیک پسماند و ضرورت آموزش های لازم به همراه مشارکت شهروندان در امر تفکیک پسماند باعث حفظ محیط زیست می شود و لازمه این امر ارائه آموزش های لازم با همکاری نهادهای متولی است.

وی افزود: جمع آوری به موقع زباله ها، مدیریت پسماندهای صنعتی و بی خطرسازی زباله های عفونی از راهکارهای مهم در دفع پسماند و حفط محیط زیست است.

رضایی فاضل به جمع آوری پسماند بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: جمع آوری پسماند بیمارستان ها و تفکیک زباله های عفونی مهم ترین کاری است که دستگاه های متولی باید انجام دهند، همچنین دستگاه ها موظفند از کیسه های استاندار برای امحا زباله ها استفاده کنند.

سرپرست فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان تصریح کرد: لازمه مدیریت پسماند داشتن برنامه است و باید برای پسماندی که تولید می شود برنامه امحا داشت تا آسیبی به سلامت شهروندان و محیط زیست وارد نشود.

رضایی فاضل در پایان به وظایف دستگاه ها در مدیریت پسماند اشاره و تاکید کرد: با جزیره ای عمل کردن کار پیش نخواهد رفت و تنها راه حل مشکلات تعامل، هم افزایی و همکاری بین دستگاه هاست.

سازمان نظام پزشکی، بهداشت و درمان، بیمارستان ها، شهرداری و…..همه به فراخور وظیفه ی شان پای کار بیایند تا چهره شهر و محیط زیست از زباله پاک شود.