نشست بررسی تپه رانشی ریل وی در فرمانداری برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مسجد سلیمان، نشست بررسی تپه رانشی ریل وی با حضور رضا رضایی فاضل سرپرست فرمانداری و مسئولین شهرستان در فرمانداری برگزار شد.

این نشست به منظور بررسی عوامل صدور مجوز ساخت و سازهای غیرمجاز و جا به جایی خانه هایی که با خطر رانش زمین در منطقه ریل وی ساخته شدند برگزار شد.

در این نشست رضایی فاضل سرپرست فرمانداری به صدور مجوز ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطقی که با رانش زمین روبرو است اعتراض کرد و گفت: چگونه شهرداری در مناطقی که با خطر رانش زمین روبرو است مجوز ساخت و ساز صادر کرده و باعث خطر برای ساکنین شده است.

رضایی فاضل افزود: هر چه سریعتر با عوامل مربوط برخورد شود و سازوکاری تهیه شود که ساکنین این مناطق به جای دیگری منتقل شوند.

سرپرست فرمانداری مسجد سلیمان تصریح کرد: کارگروهی متشکل از فرمانداری، شهرداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی، اداره صمت تشکیل شود و نقاط حادثه خیز مشخص و با نظر کارشناسی راهکارهایی علمی برای جلوگیری از بحران در نظر گرفته شود.

رضایی فاضل تاکید کرد: روسای ادارات موظف هستند، فراخور جلسات تخصصی خود از کارشناسان فرمانداری دعوت کنند تا مصوبات جلسات با نظر کارشناسان فرمانداری باشد.

همچنین دستگاه های متولی موظف هستند با تصرفات غیر مجاز برخورد کنند و زمین خواران را شناسایی به دستگاه قضایی معرفی کنند.